Privacyregeling

Bescherming Persoonsgegevens  (Privacyregeling Rehab Academy)

Ons werk draait om jou. Bij de voorbereiding (intake) geef je ons veel persoonlijke informatie. Waarom? Om samen een goede inschatting te maken van je leerdoelen, en daar het programma en de begeleiding op af te stemmen. We hebben die persoonlijke gegevens dus nodig om je een goed trainingsprogramma te bieden.

Hierbij informeren we je over hoe wij met de informatie omgaan.

Persoonsgegevens

De (wettelijk) verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, is Rehab Academy (zie contactgegevens onderaan). “Verwerking” betekent dat gegevens zullen voorkomen in gespreksnotities, in de Opleidingsovereenkomst en in onze administratie.

Het gaat ten eerste om gewone persoonsgegevens:

  • Naam- adres- en contactgegevens; algemene persoonsgegevens zoals geboortedatum en geslacht, algemene informatie over je achtergrond: thuissituatie, opleiding, werkervaring, interesses en toekomstwensen.
  • Deze gegevens zijn nodig om de Opleidingsovereenkomst met je voor te bereiden, uit te voeren en administratief af te handelen. Met onze bedrijfsadministratie moeten we voldoen aan wettelijke eisen, waardoor je naam/adres- en ook je betalingsgegevens er in zullen voorkomen.

Het gaat ook om bijzondere persoonsgegevens:

  • Dit betreft de fysieke beperkingen en eventuele andere factoren die van invloed zijn op het onderwerp van je training: je belastbaarheid en je dagelijks functioneren.
  • Deze gegevens zijn essentieel om je een optimale training te bieden, en om samen extra oplettend te zijn waar dat nodig is. Daarom leggen we die informatie ook schriftelijk vast, zodat we altijd kunnen checken en verantwoorden hoe we hierin met elkaar hebben samengewerkt.
  • Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag Rehab Academy deze gegevens alléén vragen en gebruiken met je uitdrukkelijke toestemming. Daarom vragen we je om een toestemmings-formulier te ondertekenen.

Verstrekking aan derden

We kunnen je informatie delen met andere partijen als dat noodzakelijk of wenselijk is:

  • Met trainers/experts die een onderdeel verzorgen in het programma op jouw thema’s. Doel: optimale invulling van en begeleiding in je training. Dit kan dan gaan om de bijzondere persoonsinformatie, daarom vraagt Rehab ook daar je uitdrukkelijke toestemming voor.
  • De organisatie die je programma (mede) financiert, kan vragen of je deelneemt en/of wil graag contact met je opnemen om te horen hoe je het programma ervaart. Doel van die organisatie: toezien op juiste besteding van haar geld, onderzoeken van effectiviteit en/of klanttevredenheid. Doel voor Rehab Academy: verantwoording afleggen aan de betalende opdrachtgever/subsidieverlener. In dat geval zullen we je naam en contactgegevens met hen delen en jou hierover informeren.
  • Rehab Academy voert administratie en ICT uit in eigen beheer, dus er zijn geen andere partijen die toegang tot de informatie hebben.
  • Rehab Academy zal je gegevens nooit voor commerciële of andere doelen aan anderen verstrekken.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Rehab Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de training en eventuele nazorg. De gewone persoonsgegevens, voor zover nodig i.v.m. de wettelijke administratieve verplichtingen, blijven maximaal 7 jaar in onze administratie bewaard. De bijzondere persoonsgegevens bewaren we maximaal 2 jaar na afronding van je training.

Hoe je gegevens beveiligd zijn

Rehab Academy zorgt voor veilig opbergen en opslaan van al haar bedrijfs- en cursisteninformatie. We gebruiken alleen officiële software en apparatuur van professionele partijen en nemen daarbij de benodigde technische veiligheidsmaatregelen. Zo zijn je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd tegen verlies, diefstal of toegang/inzage door onbevoegden. 

Je rechten

Je hebt het recht om de informatie die we verwerken, in te zien. Je kunt ons vragen om onjuiste gegevens te verbeteren en om gegevens af te schermen of helemaal te verwijderen. Je kunt aangeven dat je niet wilt dat we bepaalde gegevens opschrijven en je kunt een klacht indienen over onze gegevensverwerking (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Ook kun je ons verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aan te wijzen partij.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens? Die kun je om te beginnen stellen aan Inge Vuijk. Je kunt haar bellen via 06-46281959 Ook kun je je verzoek sturen naar: Rehab Academy, Midden 151, 8351HG Wapserveen, leren@rehabacademy.nl

Wapserveen, 26-01-2024